OGŁOSZENIA
HGSM
Walne Zgromadzenie Członków HGSM

2017-04-28

Walne Zgromadzenie Członków HGSM  25.05.2017r. 
 
Zarząd Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, na podstawie Art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. Dz.U. 03.119.1116 z póź. zm. w związku z § 21 ust. 4, § 21 ust.8, § 21 ust. 10 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje na dzień 25.05.2017r. na godz. 1600 Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków HGSM będzie budynek Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.
Mandaty będą wydawane osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości, od godziny 1530.
 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM
 
1.
Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2.
Wybór Prezydium zebrania.
3.
Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
4.
Wybór komisji wniosków i uchwał i jej ukonstytuowanie się.
5.
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
6.
Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z trzyletniej działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni, w tym za rok 2016.
8.
Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego  Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2016r.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni     za rok 2016.
10.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu HGSM w roku 2016.
11.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu HGSM.
12.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM w roku 2016.
13.
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Stałej Komisji Statutowej HGSM wraz z podjęciem Uchwały.
14.
Podjęcie uchwały o ustaleniu liczebności Rady Nadzorczej.
15.
Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję wraz z podjęciem uchwały.
16.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Zasad przechowywania oraz niszczenia obowiązującej w HGSM niearchiwalnej dokumentacji.
17.
Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę działek, które powstaną na skutek podziału geodezyjnego działek 60/13 i 60/27 karta mapy 88, obręb Dzielnica Ligota, rejon ulicy Gdańska
18.
Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał oraz przyjęcie wniosków.
19.
Zakończenie zebrania.
     
 
 Na podstawie § 78 ust. 3 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM zawiadamia, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni z trzyletniej działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni, w tym za rok 2016, Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, Sprawozdanie z działalności Zarządu HGSM w roku 2016 oraz Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania zostają wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 10.05.2017r. w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19 ( Zespół Organizacyjno – prawno - terenowy) w godz. od 900 do 1330. Na podstawie § 21 ust. 10 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z w/w dokumentami. 

wróć