HISTORIA HUTNICZO - GÓRNICZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1993-10-01

Pierwsze Walne Zebranie Członków Założycieli Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy HMN "Szopienice" w Katowicach.


1993-10-01

Ukonstytuowała się 6 osobowa Rada Nadzorcza , powołująca 3 osobowy Zarząd Spółdzielni, który przystąpił do rejestracji Spółdzielni w Sądzie Rejonowym.


1995-06-01

Spółdzielnia przejęła zasoby mieszkaniowe z HMN "Szopienice" wraz z infrastrukturą techniczną i jednocześnie rozpoczęła działalność na rzecz innych zakładów pracy, które posiadają budynki mieszkalne, pełniąc usługę administratora zasobów mieszkaniowych


1996-01-01

Spółdzielnia przejęła w administrowanie zasoby mieszkaniowe ZM "Silesia", Montomet, PRG "Mysłowice".


1997-07-01

Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby i przejęła w administrowanie następujące zasoby mieszkaniowe:

  • "Bipromet"
  • Huta "Baildon"
  • Zakłady Mięsne "Mysłowice"


1997-09-01

Spółdzielnia rozpoczęła procedurę przejmowania na własność dotychczasowych administrowanych zasobów mieszkaniowych zgodnie z ustawą "o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe." (Dz. U. nr 119 z 10.11.1994r.) wraz z infrastrukturą techniczną będących własnością m.in.:

  • PRM PN "Montokwas"
  • HMN "Szopienice"
  • Huta "Baildon"


1998-01-01

Spółdzielnia prowadziła działalność związaną z naborem członków poprzez umożliwienie wykupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą.


1998-12-01

Przejęcie na własność nieodpłatnie zasobów mieszkaniowych z KWK "Wieczorek".


1999-01-01

Spółdzielnia kontynuowała przejmowanie zasobów mieszkaniowych.


1999-11-01

Utworzenie klubu osiedlowego "Siódemka" na osiedlu Michalskiego w Dąbrówce Małej.


1999-11-01

W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli Członków dokonało wyboru nowej 9 osobowej Rady Nadzorczej.


2000-01-01

Rada Nadzorcza dokonała zmiany składu Zarządu Spółdzielni.


2000-02-01

Zmiana nazwy Spółdzielni z Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy HMN "Szopienice" w Katowicach na Hutniczo-Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Katowicach.


2000-09-01

Ukazuje się pierwszy numer gazetki Spółdzielczej "Nasze Osiedle" gdzie przekazywane są informacje dla wszystkich mieszkańców.


2002-06-01

Nastąpiło wypowiedzenie przez Spółdzielnię umów o administrację zasobów będących własnością KWK "Wieczorek", "Bipromet" S.A., HMN "Szopienice" S.A., Huty "Baildon".


2003-03-01

Nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu, gdyż zgodnie z wcześniej złożonym przez Prezesa zarządu HGSM Andrzeja Holeckiego wypowiedzeniem umowy o pracę, oraz z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu i dokonanym przez Radę Nadzorczą wyborem Od 01.03.02003r. funkcję tę pełni Adam Bomba.


2003-04-01

Nastąpiło przeniesienie siedziby Spółdzielni z dotychczas najmowanego od HMN "Szopienice" budynku przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach - Szopienicach do stanowiącego własność Spółdzielni budynku przy ul. Gliwickiej 65 w Katowicach - Załężu.


2003-06-01

W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli Członków dokonało wyboru nowej 9 osobowej Rady Nadzorczej, której Przewodniczącą została Pani Cecylia Gasz-Płońska.


2004-03-01

Nastąpiło przeniesienie Administracji ADI z dotychczas najmowanego od HMN "Szopienice" budynku przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach - Szopienicach do zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń w budynku przy ul. Strz. Bytomskich 21 w Katowicach - Dąbrówce Małej.